Κύριες Δραστηριότητες

  • Συντονισμός των ερευνητικών δραστηριοτήτων και πολιτικών για την ανάπτυξη της ανανεωμένου εκπαιδευτικού υλικού και προγραμμάτων
  • Ενίσχυση των νέων τάσεων για την απόκτηση νέες γνώσης από το εργατικό δυναμικό του τομέα της υγείας στην ΕΕ και τις ΗΠΑ
  • Προώθηση διακρατικής πρόσβασης σε υποδομές έρευνας από τους εταίρους τόσο της ΕΕ, όσο και των ΗΠΑ και δημιουργία ενός δικτύου βέλτιστων πρακτικών στην Πληροφορική στην Ιατρική Εκπαίδευση
  • Δημιουργία τέτοιων συνθηκών, ώστε το εργατικό δυναμικό του τομέα της υγείας να μπορεί να αποκτήσει δεξιότητες στην Πληροφορική, καθώς και να αποκτηθεί εμπιστοσύνη προς την ηλεκτρονική υγεία
  • Προώθηση διαλόγου για πολιτικές υγείας και διεθνούς συνεργασίας για την Πληροφορική στην Ιατρική Εκπαίδευση 
  • Στήριξη των κατευθυντήριων οδηγιών κλινικής πρακτικής που βασίζονται σε στοιχεία  για τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής
  • Κάλυψη του ψηφιακού χάσματος του υγειονομικού προσωπικό στην ηλεκτρονική υγεία / Πληροφορική της υγείας