Σύντομη Περιγραφή

Η προώθηση δεξιοτήτων Πληροφορικής στο εργατικό δυναμικό του χώρου της υγείας θεωρείται σημαντικό στοιχείο για την επίτευξη μεγαλύτερης κοινωνικής ένταξης, όπως προσδιορίζεται στην ΕΕ και στους τομείς Εθνικής πολιτικής. Οι ψηφιακές δεξιότητες προσφέρουν μια πύλη διασύνδεσης σε υποστηρικτικά δίκτυα, ομάδες ειδικών των ασθενών, συμβουλές, πληροφορίες και νέες ευκαιρίες μάθησης, κοινωνικά δίκτυα και πολλά άλλα. Παρέχοντας στο ειδικευμένο στην Πληροφορική εργατικό δυναμικό του τομέα της υγείας τα μέσα και τις κατευθυντήριες οδηγίες της κοινής χρήσης, επαναχρησιμοποίησης και επαναστόχευσης τεχνολογιών νέου εκπαιδευτικού υλικού και προγραμμάτων που εφαρμόζονται σε διαφορετικά πλαίσια, διαφορετικές γλώσσες και πολιτισμούς στην ΕΕ και τις ΗΠΑ, το έργο CAMEI θα προσφέρει νέους τρόπους για την ενίσχυση των γνώσεων και την παροχή δεξιοτήτων Πληροφορικής στο εργατικό δυναμικό στο χώρο της υγείας στην ΕΕ και τις ΗΠΑ.
Το CAMEI στοχεύει να συντονίσει τις ερευνητικές δραστηριότητες και πολιτικές για την ανάπτυξη της ανανέωσης εκπαιδευτικού υλικού και προγραμμάτων, να ενισχύσει τις νέες τάσεις για την απόκτηση νέας γνώσης σχετικά με την εφαρμογή των συστημάτων ηλεκτρονικής υγείας στην πράξη, να διαμορφώσει τη διακρατική πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές από εταίρους τόσο από την ΕΕ, όσο και τις ΗΠΑ και να δημιουργήσει ένα δίκτυο βέλτιστων πρακτικών στην Πληροφορική στην Ιατρική Εκπαίδευση. Οι εταίροι του CAMEI είναι εξειδικευμένοι στην παροχή δεξιοτήτων Πληροφορικής στο εργατικό δυναμικό της υγείας μέσω διαφορετικών τεχνολογιών και εκπαιδευτικών προσεγγίσεων.
Το CAMEI θα συμβάλει στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας που προσφέρονται από ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών υγείας. Υπάρχουν μια σειρά από εμπόδια που εμποδίζουν την ευρύτερη υιοθέτηση της ηλεκτρονικής υγείας, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης επίγνωσης της, και της εμπιστοσύνης του εργατικού δυναμικού του τομέα της υγείας στην ηλεκτρονική υγεία. Το CAMEI θα συμβάλει στην καινοτομία στην ηλεκτρονική υγεία στην Ευρώπη, παρέχοντας το έδαφος για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό στον τομέα της υγείας και τα αποτελέσματά του έχουν ως στόχο να χρησιμοποιηθούν από το επερχόμενο Πρόγραμμα για την Υγεία 2014-2020 και Horizon 2020 στο πλαίσιο «Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευεξία».