Το CAMEI και ο Διατλαντικός χάρτης συνεργασίας για την ηλεκτρονικής υγεία / Πληροφορική και υγεία

Το CAMEI και ο Διατλαντικός χάρτης συνεργασίας για την ηλεκτρονικής υγεία / Πληροφορική και υγεία

  • Να προωθήσει τη συνεργασίας μεταξύ ειδικών και ενδιαφερόμενων φορέων
  • Να προτείνει υποδομές που να ενισχύσουν την πρόσβαση σε επαγγελματικές υπηρεσίες ανάπτυξης
  • Να αναλύσει τις ικανότητες που απαιτούνται από την πολυμορφία της υγειονομικής περίθαλψης και του εργατικού δυναμικού της ηλεκτρονικής υγείας / Πληροφορικής της υγείας
  • Να προσδιορίσει προγράμματα σπουδών που καλύπτουν τις ανάγκες της ΕΕ και των ΗΠΑ
  • Να προσδιορίσει βέλτιστες πρακτικές για την κοινή χρήση, επαναχρησιμοποίηση, επαναστόχευση και δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού μέσα από ανοιχτά αποθετήρια μελετών περίπτωσης, σεναρίων και εκπαιδευτικού υλικού
  • Συνεργασία νέων μοντέλων εκπαίδευσης / εργοδότη για προγράμματα συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (CPD / CME) της ΕΕ και των ΗΠΑ
  • Να ενισχύσει την Πληροφορική της Υγείας / Ιατρική Πληροφορική ως διακριτό επάγγελμα