Sammanfattning

Att adressera IT-kompetens för arbetskraft inom vården ses som en viktig del i att uppnå större social integration. Det har fastställs i EU och i nationella riktlinjer. Digital kompetens erbjuder en inkörsport till stödjande nätverk, expert patientgrupper, rådgivning, information och nya inlärningsmöjligheter, sociala nätverk med mera. Genom att tillhandahålla de medel och riktlinjer för att dela med sig och återanvända teknologi kommer CAMEI att stödja skapande av nya utbildningsmaterial och program för IT-kompetent arbetskraft inom vården som tillämpas i olika sammanhang, olika språk och kulturer i EU och USA. CAMEI projektet kommer att möjliggöra nya sätt att förstärka kunskap och ger IT-kompetens till vårdens arbetskraft i EU och USA.
CAMEI syftar till att samordna forskningsverksamhet och riktlinjer för att utveckla förnyade utbildningsmaterial och program, för att öka nya trender för att förvärva ny kunskap för implementering av e-hälsosystem i praktiken, främja transnationell tillgång till forskningsinfrastruktur från både EU och USA partners och upprätta ett nätverk av bästa praxis i medicinsk pedagogisk informatik. Partnerna i CAMEI är experter på att tillhandahålla IT-kompetens till arbetskraft i sjukvård med hjälp av olika teknologier och lärandestrategier.
CAMEI kommer att bidra till att förbättra hälso- och sjukvårdstjänster som erbjuds av ett stort antal vårdpersonal. Det finns ett antal hinder som hämmar en bredare användning av e-hälsa, inklusive bristande medvetenhet om, och förtroende för e-hälsa bland arbetskraft i sjukvård. CAMEI kommer att bidra till innovation inom e-hälsa i Europa genom att tillhandahålla mark för IT-skicklig vårdpersonal och resultat från CAMEI projektet syftar till att användas av den kommande hälsoprogrammet 2014-2020 och Horisont 2020 under "Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande".